Finansiell statistik

Totalresultat
TSEK
Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016
 
Nettoomsättning
53 672 69 452 71 294 104 135 89 423
Kostnad sålda varor
-16 950 -20 603 -20 077 -32 118 -28 557
Bruttovinst
36 722 48 849 51 217 72 017 60 866
 
Försäljningskostnader1)
-22 939 -37 472 -51 532 -41 291 -40 538
Affärsutvecklings- och administrationskostnader
-6 760 -7 034 -7 085 -6 433 -9 738
Forsknings- och utvecklingskostnader
-6 019 -3 474 -2 140 -3 221 -3 607
Övriga rörelseintäkter
488 0 42 280 2 989 3 942
Övriga rörelsekostnader
-426 -366 -1 493 -698 -3 866
Rörelseresultat (EBIT)
1 066 503 31 247 23 363 7 059
 
Ränteintäkter och liknande resultatposter
17 71 9 316 5 921 0
Räntekostnader och liknande resultatposter
-104 -7 846 -4 730 -12 068 -6 291
Resultat efter finansiella poster (EBT)
979 -7 272 35 833 17 216 768
 
Skatt på periodens resultat
-588 1 624 -7 838 -4 417 -3 246
PERIODENS RESULTAT
391 -5 648 27 995 12 799 -2 478
 
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
-894 -5 101 8 315 3 439 12 931
Övrigt totalresultat
-894 -5 101 8 315 3 439 12 931
 
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN
-503 -10 749 36 310 16 238 10 453
 
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
391 -5 648 27 995 12 799 -2 478
Periodens resultat hänförligt till minoritetsintresse
Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
-503 -10 749 36 310 16 238 10 453
Totalresultat hänförligt till minoritetsintresse
Resultat per aktie före utspädning
0,03 -0,40 1,97 0,90 -0,17
Resultat per aktie efter utspädning2)
0,03 -0,40 1,96 0,89 -0,17
 
 
EBITDA
4 033 3 426 33 389 29 042 12 050
Avskrivningar produkträttigheter
-2 416 -2 514 -1 718 -4 353 -5 254
Avskrivningar övrigt
-551 -409 -425 -1 326 263
Rörelseresultat (EBIT)
1 066 503 31 247 23 363 7 059
 
EBITDA exklusive förvärvskostnader
4 033 3 426 33 389 29 042 12 050
 
1) Inkluderar avskrivningar på produkträttigheter
2) I de perioder koncernen redovisar negativt resultat uppkommer ingen utspädningseffekt. Detta eftersom utspädnings-effekt enbart redovisas när en potentiell konvertering till stamaktier skulle innebära att resultat per aktie blir lägre.

I samarbete med Alert IR